Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Ръководството на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – гр.Севлиево декларира своята политика по качеството, която се прилага и поддържа на всички равнища в училището. В изпълнение на образователната си функция предлага като основен продукт на дейността си обучение по специалностите: „Компютърна техника и технологии“, „Промишлена електроника“, „Електрически инсталации“, „Машини и системи с ЦПУ“ и „Технология на машиностроенето“. Училищното ръководство поддържа високо качество както на учебния процес така и на резултатите от него – знанията, уменията и компетентностите на завършилите. Политиката на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ е ориентирана устойчиво към реализиране на целите по качеството: подготовка на квалифицирани млади хора, отговаряща на потребностите и изискванията на сферите за реализацията им и на европейските стандарти. За училището тази политика означава:

Ø       Създаване на адекватни условия за учебна дейност, образователни технологии и практическо обучение, системи за обратна връзка и контрол на постиженията на учениците

Ø       Развитие на педагогическия състав и използване на потенциала му за усъвършенстване на образователния процес

Ø       Обогатяване на материалната база във връзка с повишените изисквания към учебния процес

Ø       Проучване потребностите на пазара на труда и създаване условия за тяхното удовлетворяване.

За ефективно провеждане на политика по качеството ръководството предлага основни измерими цели:

Ø          Поддържане Система за осигуряване на качеството на обучението, която да гарантира изпълнението на поставените цели, и да осигурява системно оценяване на качеството на обучението и мерки по подобряването му

Ø          Поддържане традициите на училището и авторитета му на престижен, уважаван и съвременен образователен център

Ø          Осигуряване условия за непрекъснато повишаване на професионалното равнище на преподавателския състав

Ø          Развиване на информационната и комуникационната среда на учебния процес

Ø          Представяне на училището и неговите постижения пред обществото

Ø          Поддържане на връзки с външни организации (от България и чужбина), които подпомагат развитието на училището и утвърждават престижа му;

В изпълнение на тези цели ръководството е създало условия за стриктно спазване на изискванията на системата за осигуряване на качество на обучението в ПГМЕТ и за активно съдействие на педагогическия персонал за нейното развитие. Като директор на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – гр.Севлиево декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството, осигуряваща развитието и просперитета на училището.

Директор Иван Томев


Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата